รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ  2553
 
แบบ RD 5
โครงการศิลปาชีพ
ชื่อศิลปาชีพ สอนแนะนำ/อบรมการจัดทำบัญชี การติดตามผล
บัญชีรับ/จ่าย
ในครัวเรือน
(คน)
บัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพ
(คน)
บัญชีรับจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
จำนวนที่ติดตาม
(คน)
ทำบัญชีได้
(คน)
จำนวนที่ติดตาม
(คน)
ทำบัญชีได้
(คน)
จังหวัดกาฬสินธุ์            
   โครงการศูนย์ศิลปาชีพเขาวง
   โครงการศิลปาชีพอำเภอคำม่วง 101 40 40 28 20 20
จังหวัดขอนแก่น            
   โครงการศิลปาชีพโสกส้มกก 96 28
จังหวัดนครพนม            
   ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง 200 200 142 72 142 21
   โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านทันสมัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช            
   โครงการศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง 100 100 100 100 100 100
จังหวัดบึงกาฬ            
   ศูนย์ศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย 26 26 16 16 16 16
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา            
   ศุนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด 15 15 15 14 15 15
จังหวัดมุกดาหาร            
   ศูนย์ศิลปาชีพตำบลหนองแคน 101 101 50 45 50 38
   ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง 100 100
จังหวัดแม่ฮ่องสอน            
   ศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอนในบรมราชินูปถัมถ์ 65 55 57 40 35 17
จังหวัดร้อยเอ็ด            
   โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย
   โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอหนองพอก 35 35 6 6 6 6
   โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านผาน้ำทิพย์ 15 15 6 6 6 6
   โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอปทุมรัตต์ 50 50 15 15 15 12
จังหวัดราชบุรี            
   ศูนย์ศิลปาชีพสวนผึ้ง
จังหวัดเลย            
   โครงการเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้ว 18 18
   โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานาง-ผาเกิ้ง 64 65
   โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติผาบ่าว-ผาสาว 50 50
จังหวัดศรีสะเกษ            
   ศูนย์ศิลปาชีพอำเภอภูสิงห์
   ศูนย์ศิลปาชีพอำเภอห้วยทับทัน 100 34 82 49 34 34
   ศูนย์ศิลปาชีพอำเภอศิลาลาด
จังหวัดสกลนคร            
   ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า
   ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม 200 200 189 187 189 186
   โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร
   โครงการป่ารักน้ำฯ บ้านป่ารักน้ำ
   โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนคำ-วันเสนาหฤมิตร
   โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสะกอย
   โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทอง
จังหวัดสุริทร์            
   โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้
   โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบัวเชด 150 150 150 149 150 150
จังหวัดหนองคาย            
   โครงการศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย 73 73 53 53 53 53
จังหวัดอุดรธานี            
   ศูนย์ศิลปาชีพบ้านคำแมด 75 75 24 23 24 23
   ศูนย์ศิลปาชีพบ้านตาด-นาโปร่ง 75 75 4 4 4 4
จังหวัดอุบลราชธานี            
   โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย 52 52 17 14 17 16
   โครงการส่งเสริมศิลป์าชีพอำเภอบุณฑริก 84 84 20 15 20 20
   โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านเวินบึก
   โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองผักแว่น 64 64 8 6 3 3
   โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนักรบไทย
รวม 1,909 1,705 994 842 899 740